Банк Фінансова Ініціатива Банк Фінансова Ініціатива

Увага! 22.05.2019 Розпочато процедуру ліквідації банку!

Укр
Про Банк Типові питання та відповіді Приватним особам Прийом громадян Корпоративним клієнтам Новини банку Контакти
Інформаційна служба  38 (044) 593-60-73

Типові питання та відповіді

Увага! Відповіді на найбільш поширенні питання вкладників знаходяться в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 12.08.2015. З 1 липня 2017 року до цього Закону будуть внесені зміни.

 

Роз'яснювальна робота для громадськості:

Відеоролик "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб": https://www.youtube.com/watch?v=mkpfxXBg3T8

Відеоролик "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб": https://www.youtube.com/watch?v=0VjdxTIhtbI

 

 1. Умови гарантування вкладів

1.1. Чи має право вкладник, на депозитному (вкладному) рахунку або поточному рахунку якого розміщено кошти у сумі 1 млн грн, у разі неповернення Банком вкладу на вимогу або після закінчення строку дії депозитного договору, перерахувати кошти у сумі по 200 тис грн на рахунки інших фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності з метою охоплення зазначених вкладів системою гарантування вкладів фізичних осіб?

Банк зобов'язаний за розпорядженням вкладника видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти на першу вимогу або зі спливом встановленого договором строку в день надходження до банку відповідного розрахункового документа. На рахунок за вкладом зараховуються грошові кошти, які надійшли на ім'я вкладника від іншої особи, якщо договором вкладу не передбачено інше. Фізична особа має право укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. При цьому, Фондом гарантуються лише ті вклади на користь третьої особи, за якими треті особи набули прав на вказані вклади до дня запровадження тимчасової адміністрації банку.

1.2. Вклади в яких фінансових установах гарантуються Фондом?

Фонд гарантує вклади фізичних осіб в банках України, що є учасниками Фонду.

Учасниками Фонду є всі банки, крім ПАТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ «Родовід банк». Участь банків у Фонді є обов'язковою. Банк стає учасником Фонду в день отримання ним банківської ліцензії.

1.3. Чи гарантуються вклади у кредитних спілках?

Ні. Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» кредитні спілки не є учасниками Фонду.

1.4. Яка сума гарантується Фондом?

Максимальна сума відшкодування коштів за вкладами становить 200 тисяч гривень – це граничний розмір на одну фізичну особу, незалежно від того, чи має вона один або більше вкладів у одному банку. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів у розмірі його вкладу разом з відсотками, нарахованими на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

 1.5. Якщо вкладник має вклади у декількох банках-учасниках Фонду, чи гарантуються ці вклади у кожному з банків?

Так, кожному вкладнику гарантуються його вклади у кожному з учасників Фонду, але на суму не більше 200 тисяч гривень у одному банку.

1.6. Якщо вклад перевищує гарантовану суму, або кошти за таким вкладом Фондом не відшкодовуються, чи залишається у вкладника право, у разі ліквідації банку, на отримання коштів понад гарантовану суму?

Так. У разі ліквідації банку задоволення таких кредиторських вимог здійснюється у черговості, визначеній у статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у разі заявлення кредиторських вимог та їх включення до реєстру акцептованих вимог кредиторів, за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна банку.

1.7. Які види вкладів гарантуються Фондом?

Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб. Вклад – це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

1.8. Чи гарантуються вклади у банківських металах?

Ні. Фонд не гарантує відшкодування коштів, залучених у вигляді банківських металів.

1.9. Чи гарантує Фонд кошти, залучені учасником у формі випуску цінних паперів?

Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, які залучені банком-учасником Фонду тільки у формі випуску іменних депозитних сертифікатів.

1.10. Якщо вклади були розміщені в банку на умовах акційної програми або програми лояльності банку, чи означає це, що вкладник отримує від банку проценти на більш сприятливих умовах і тому кошти за такими вкладами не відшкодовуються?

Відповідно до пункту 7 частини четвертої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд не відшкодовує кошти за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку.

У визначенні пункту 53 частини першої статті 2 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», кошти, розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами, – кошти, розміщені фізичною особою на вклад:

  1. що не відповідає умовам публічного договору;
  2. за договором, укладеним на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», за рішенням окремих посадових осіб банку та/або органів управління банку, не наділених повноваженнями щодо встановлення таких умов.

Таким чином, якщо кошти розміщені на вклад, що не підпадає під вищезазначені ознаки, такий вклад гарантуватиметься Фондом в межах 200 тисяч гривень.

1.11. Чи гарантує Фонд відшкодування коштів за вкладами вкладників-іноземних громадян?

Так. Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа-підприємець)[1], яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката. При виконанні згаданих умов, незалежно від того, чи є вкладник громадянином України або іншої країни, йому гарантуються кошти за вкладом, розміщеним в банку-учаснику Фонду.

1.12. Які документи необхідні для отримання гарантованої суми вкладником-іноземним громадянином?

Вкладники-нерезиденти можуть отримати гарантовану суму відшкодування на підставі паспортного документа або документа, що його замінює. 

1.13. Чи гарантований мій вклад в іноземній валюті? В якій валюті я отримаю свої кошти?

Вклади в іноземній валюті, які підпадають під визначення поняття вклад, відповідно, гарантуються Фондом. Частиною п’ятою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлено, що відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації, а, у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку.

1.14. Які кошти не відшкодовуються Фондом?

Фонд не відшкодовує кошти:

1) передані банку в довірче управління;

2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;

4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – протягом року до дня прийняття такого рішення);

5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – один рік до дня прийняття такого рішення);

6) розміщені на вклад власником істотної участі банку;

7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;

8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;

9) за вкладами у філіях іноземних банків;

10) за вкладами у банківських металах;

11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.

 1.15. Що має бути зазначене у довіреності для того, щоб отримати кошти?

Довіреність на отримання коштів має містити, зокрема, але не виключно, фразу про те, що довірена особа має право «отримувати кошти в будь-яких фінансових та банківських установах, а також відшкодування коштів за вкладами від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».

Однак, вказана фраза в тексті довіреності носить рекомендаційний і факультативний характер, а отже не може трактуватись будь-яким банком-агентом як обов’язкова норма, відсутність якої є підставою для відмови у виплаті коштів.

Банки-агенти не мають права відмовляти представникам (повіреним) вкладників у виплаті коштів із посиланням на те, що в тексті довіреності відсутнє уточнення про виплату коштів за рахунок або від імені Фонду, або застереження про право отримувати кошти від Фонду гарантування.

1.16. Як отримати свої кошти у разі заміни паспорту?

Під час дії тимчасової адміністрації вкладнику, що замінив паспорт, необхідно надіслати до уповноваженої особи Фонду копії дійсного паспорта та документа, який став підставою для заміни паспорта (копію свідоцтва про шлюб, тощо). Під час процедури ліквідації неплатоспроможного банку, вказані документи вкладнику потрібно надсилати на адресу Фонду.

1.17. Яка процедура отримання гарантованої суми відшкодування вкладникам – громадянам України, які переселилися з тимчасово окупованої території АР Крим?

У разі ліквідації банку відшкодування Фондом гарантованої суми таким вкладникам здійснюватимуться за Загальним реєстром вкладників. Для отримання відшкодування вкладники, які є внутрішньо переміщеними особами, повинні надати до банку-агенту, що здійснює виплати гарантованої суми відшкодування:

- дійсний паспорт громадянина України;

- довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків (банк ідентифікує фізичну особу-резидента без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, якщо в паспорті особи контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків);

- особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта;

- довідку, що підтверджує місце перебування, яка оформлюється і видається органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції).

Виплати відшкодування особам, які унаслідок їх неявки або з інших причин (вкладники, реквізити яких у Загальному реєстрі відмінні від реквізитів їх документів, спадкоємці тощо) не одержали кошти протягом строку виплат за Загальним реєстром, здійснюватимуться шляхом переказу відшкодувань за результатами розгляду письмових індивідуальних звернень вкладників на адресу Фонду.

Для цього вкладникам необхідно надіслати на адресу Фонду (бульвар Тараса Шевченка, 33б, м. Київ, 01032) такі документи:

1) особисту заяву про виплату гарантованої суми відшкодування;

2) копію дійсного паспорта громадянина України (сторінки, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі, місце проживання або місце перебування);

3) копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової платника податків (ідентифікаційний номер) або відмітки у паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

За результатами розгляду заяви Фондом буде надано відповідь щодо банку-агента, через який здійснюватиметься виплата гарантованої суми відшкодування за вкладом. Відповідь Фонду направляється на адресу заявника, зазначену у заяві про виплату гарантованої суми відшкодування.

Звертаємо увагу, що виплата гарантованих сум відшкодування через банки-агенти здійснюється за умови пред’явлення вкладником оригіналів, зазначених у пункті 2 та 3 даного питання, документів, копії яких додаються до заяви про виплату гарантованої суми відшкодування, а також довідки, що підтверджує місце перебування, яка оформлюється і видається органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції).

1.18. Яким чином юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть отримати кошти, що розміщені на їхніх рахунках у неплатоспроможному банку?

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань, є кредиторами банку у визначенні Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Задоволення таких вимог кредиторів банку здійснюється у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації і продажу майна банку.

1.19. Чи можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці  здійснювати безготівкові платежі з власних рахунків у банку з тимчасовою адміністрацією з метою здійснення розрахунків з бюджетом та інших обов’язкових платежів?

Так, можуть, але у межах суми, що надійшла на їхній рахунок протягом тимчасової адміністрації.

1.20. Чи можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці здійснювати безготівкові платежі з власних рахунків у банку з тимчасовою адміністрацією з метою здійснення будь-яких інших платежів?

Так, можуть, але у межах суми, що надійшла на їхній рахунок протягом тимчасової адміністрації.

1.21. Чи можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці здійснювати безготівкові платежі з власних рахунків у банку з тимчасовою адміністрацією з метою погашення заборгованостей за кредитами перед неплатоспроможним банком?

Так, згідно із Законом можуть, але у межах суми, що надійшла на їхній рахунок протягом тимчасової адміністрації.

1.22. Яким чином здійснюється сплата кредиту (іпотечного, автокредиту тощо), якщо відділення банку, в якому оформлявся кредит, не працює?

Здійснити перерахування коштів на погашення кредиту можна через головний офіс або будь-яке інше відділення неплатоспроможного банку. Це можна також зробити через головний офіс або відділення будь-якого іншого банку. Для того, щоб кошти були зараховані саме на погашення кредиту та/або процентів за користування кредитом, необхідно правильно вказати призначення платежу, коректні платіжні реквізити банку одержувача та іншу інформацію, яку необхідно зазначити відповідно до законодавства та договору.

Після початку ліквідаційної процедури позичальники банку мають сплачувати заборгованість та інші зобов’язання перед банком на накопичувальний рахунок, реквізити якого розміщуються на сайті банку в мережі Інтернет та на веб-сайті Фонду або через касу банку.

1.23. Де можна дізнатися про запровадження у банку тимчасової адміністрації, прийняття рішення про ліквідацію банку та початок виплат гарантованої суми відшкодування у разі ліквідації учасника Фонду?

Така інформація публікується в офіційних газетах «Голос України» або «Урядовий кур’єр», розміщується на сайті банку, веб-сайті Фонду www.fg.gov.ua та доступна за телефоном «гарячої лінії»: 0-800-308-108.

 

2. Здійснення Фондом тимчасової адміністрації у неплатоспроможних банках

2.1. За яких умов у банку запроваджується тимчасова адміністрація?

Фонд розпочинає здійснення в банку тимчасової адміністрації не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

2.2. На який строк запроваджується тимчасова адміністрація?

Тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує один місяць. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, що передбачає продаж банку або передачу активів та зобов’язань до приймаючого чи перехідного банку, тимчасова адміністрація може бути продовжена на строк до одного місяця. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб та ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку, строк тимчасової адміністрації може бути продовжений на п’ять днів з припиненням не пізніше дня отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

2.3. Чи здійснюються виплати коштів під час тимчасової адміністрації?

Так. Виплати здійснюються лише за договорами, строк дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Кошти повертаються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше ніж 200 тисяч гривень. Інформацію про початок виплат можна дізнатись на сайті Фонду www.fg.gov.ua та за номером «гарячої лінії»: 0-800-308-108.

2.4. Коли і яким чином здійснюватимуться виплати коштів під час тимчасової адміністрації?

Під час тимчасової адміністрації виплати коштів здійснюються банком у межах його фінансових можливостей.

З метою забезпечення виконання зобов’язань банку Фонд має право надати неплатоспроможному банку цільову позику. Виплати за такими зобов'язаннями за рахунок цільової позики Фонду мають розпочатися не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більш як 500000 рахунків, – не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

2.5. Хто має право на отримання коштів за вкладами під час дії тимчасової адміністрації?

Протягом дії тимчасової адміністрації вкладники можуть отримати свої кошти за вкладами за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, в національній валюті України, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.

2.6. Чи потрібно подавати до Фонду заяву для отримання коштів під час тимчасової адміністрації?

Подавати до Фонду заяву на отримання коштів в межах гарантованої суми під час тимчасової адміністрації не потрібно. Виплата коштів за вкладами за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників здійснюється за списками вкладників, які формує уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію.

Для отримання коштів вкладникам необхідно звернутися до будь-якого відділення банку, визначеного для виплат коштів, з паспортом і документом органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) або копія сторінки паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Оголошення про найменування банку, через який здійснюватимуться виплати, і про час та порядок виплат розміщується на сайті Фонду в мережі Інтернет: www.fg.gov.ua, на сайті і в головному офісі банку, в якому запроваджена тимчасова адміністрація.

Процедура отримання гарантованої суми відшкодування вкладникам-громадянам України, які переселилися з тимчасово окупованої території АР Крим, під час тимчасової адміністрації така сама як і у разі ліквідації банку (див. питання 1.17.).

2.7. Чи нараховуються під час дії тимчасової адміністрації відсотки на мій вклад? Чи гарантуються вони Фондом?

Ні. Нарахування відсотків за вкладами припиняється в останній день перед початком процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії).

 2.8. До якого дня включно гарантуються відсотки за вкладом?

Частиною першою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлено, що Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку, відповідно до частини першої статті 34 Закону, не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

2.9. Станом на який день здійснюється перерахування суми вкладу в іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют для виплати вкладникам?

Вклади в іноземних валютах гарантуються на тих самим умовах, що і вклади в національній валюті, однак відшкодування за вкладами відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації, а, у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку.

Відшкодування здійснюються в межах 200 тис. грн.

2.10. Як отримати кошти на правах спадщини під час дії тимчасової адміністрації?

Отримання коштів на правах спадщини під час тимчасової адміністрації можливе на підставі свідоцтва про право на спадщину (рішення суду), з яким спадкоємцям необхідно звернутися до уповноваженої особи Фонду, якій делеговано відповідні повноваження тимчасового адміністратора. Спадкоємцям також треба надати копії паспорту та документа органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або копію сторінки паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

2.11.Як отримати кошти під час дії тимчасової адміністрації, якщо вклад належить малолітній особі?

Виплата коштів батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам) вкладника-малолітньої особи (яка не досягла 14 років) здійснюється за умови пред'явлення законним представником документів, що дають змогу ідентифікувати вкладника та його законного представника, - свідоцтва про народження вкладника або іншого документа, що посвідчує особу вкладника, та паспортного документу, що посвідчує особу законного представника. Опікун (піклувальник) також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника вкладника, - рішення суду тощо.

Якщо вкладник та його законний представник є резидентами, то додатково подаються реєстраційні номери облікової картки платника податків податків (ідентифікаційний номер) або паспорт, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

2.12. Як отримати вклад за довіреністю під час дії тимчасової адміністрації?

Для отримання коштів за довіреністю представником з дня початку виплат необхідно звернутись до банку, що здійснює виплати і пред’явити документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або у разі якщо в паспорті особи контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспорт та відповідно оформлену довіреність на отримання коштів.

2.13. Як отримати кошти, якщо термін дії договору закінчується після тимчасової адміністрації?

Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам, їх уповноваженим представникам чи спадкоємцям у національній валюті України з наступного робочого дня після затвердження виконавчою дирекцією Фонду реєстру вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування. Виплата відшкодування здійснюється з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку.

Про час та порядок виплат відшкодування за рахунок коштів Фонду повідомляється на офіційному сайті Фонду в мережі Інтернет: www.fg.gov.ua, на сайті і в головному офісі банку, в якому запроваджена тимчасова адміністрація.

2.14. Як можна отримати заробітну плату, пенсію, стипендію тощо, якщо емітовані банком платіжні картки не працюють (заблоковано) під час тимчасової адміністрації?

Протягом дії тимчасової адміністрації здійснюються виплати коштів вкладникам за вкладами за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників (поточні та карткові рахунки), а також тільки ті кошти, що надійшли на рахунок протягом тимчасової адміністрації. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, в національній валюті. Для отримання коштів вкладникам необхідно звернутися до будь-якого відділення визначеного для виплат коштів банку з паспортом і документом органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер). Оголошення про найменування банку, через який здійснюватимуться виплати, і про час та порядок виплат розміщується на сайті Фонду в мережі Інтернет: www.fg.gov.ua, на сайті і в головному офісі та відділеннях банку, в якому запроваджена тимчасова адміністрація.

У разі, якщо такі кошти (заробітна плата, пенсія, стипендія) надійшли протягом дії тимчасової адміністрації, вони можуть бути отримані готівкою або переказані на інший рахунок або повернуті відправнику відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

2.15. Чи можуть юридичні особи замовляти банку з тимчасовою адміністрацією купити валюту на міжбанку для погашення кредитів в іноземній валюті за рахунок коштів в національній валюті, розміщених на їх рахунку 2600?

Так, відповідно до порядку, встановленого НБУ, але тільки за рахунок коштів, що надійшли на їхній рахунок в період тимчасової адміністрації, в межах фінансових можливостей банку.

2.16. Якщо погашення кредитів під час тимчасової адміністрації відбуватиметься з інших банків, то які рахунки вказувати?

Вказуються рахунки, які передбачені умовами кредитних договорів.

2.17. До введення тимчасової адміністрації фізична особа сплатила через касу банку за комунальні послуги або здійснила інші платежі, однак кошти не надійшли одержувачу платежу, що необхідно зробити для того, щоб повернути такі кошти?

На здійснені фізичною особою через касу банку платежі гарантії Фонду не  поширюються.

Відповідно до частини п’ятої статті 36 Закону під час тимчасової адміністрації не здійснюється задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку. Кредитором банку у визначенні Закону України «Про банки і банківську діяльність» є юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань.

У випадку відкликання банківської ліцензії кредитори банку мають право письмово звернутися до Фонду або уповноваженої особи Фонду, у разі делегування їй повноважень, протягом 30 днів з дня публікації відомостей про ліквідацію банку у газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» із заявою про кредиторські вимоги з наданням копій платіжних документів з відміткою банку, за якими було здійснено перерахування коштів. Задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до черговості, зазначеній у статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

 

3. Здійснення Фондом ліквідації неплатоспроможних банків

3.1. Яким чином здійснюється процедура виведення банків з ринку, яка була розпочата Національним банком України до набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»?

Відповідно до пункту 3 розділу Х «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який набрав чинності 22 вересня 2012 року, ініційована до набрання чинності цим Законом процедура ліквідації банків здійснюється відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності вказаним Законом.

3.2. Звідки я можу дізнатися про початок виплат гарантованої суми відшкодування у разі ліквідації банку?

У разі ліквідації банку дізнатись про початок виплат гарантованої суми відшкодування за вкладами можна через офіційні засоби масової інформації: газети «Голос України» або «Урядовий кур’єр», за телефоном «гарячої лінії» Фонду 0-800-308-108 (дзвінки по Україні безкоштовні), або на веб-сайті Фонду в мережі Інтернет за адресою: www.fg.gov.ua та на сайті банку, що ліквідується.

3.3. Коли Фонд розпочинає виплату гарантованої суми відшкодування за вкладами у банку, що ліквідується?

Протягом трьох робочих днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат гарантованого відшкодування. У разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», такий реєстр затверджується протягом 20 робочих днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання ліцензії такого банку. Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам, їх уповноваженим представникам чи спадкоємцям у національній валюті України з наступного робочого дня після затвердження виконавчою дирекцією Фонду реєстру вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування. Виплата відшкодування здійснюється з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку.

3.4. Протягом якого часу Фонд здійснює виплати гарантованих сум відшкодування?

Упродовж  30 робочих днів з дня початку виплат вкладник може в межах гарантованої суми отримати свої кошти в тому банку, який здійснює виплати (банку-агенті). Після закінчення даного терміну виплат відшкодування за загальним реєстром вкладник надсилає індивідуальне письмове звернення для отримання гарантованої суми відшкодування до Фонду.

Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

3.5. Які документи необхідно пред’явити у банку-агенті для отримання внеску у межах гарантованої суми відшкодування?

Для отримання гарантованої суми відшкодування у банку-агенті потрібно пред'явити паспорт та документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), а у разі його відсутності – обов’язковою є відмітка у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

3.6. Які документи потрібно надіслати вкладнику до Фонду для отримання суми після закінчення 30-ти робочих днів з дня початку виплат?

Після закінчення терміну для виплати відшкодування коштів вкладникам за загальним реєстром (30-ть робочих днів) виплата гарантованих сум відшкодування здійснюється за індивідуальними письмовими зверненнями.

Вкладник повинен надіслати до Фонду заяву про виплату гарантованої суми відшкодування з зазначенням фактичного місця проживання, особистим підписом та датою, а також копії документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або у разі якщо в паспорті особи контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків та паспорта (сторінок з прізвищем, ім'ям, по батькові, а також з інформацією про дату та орган видачі паспорта, місце проживання і відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

3.7. Який термін розгляду заяви на виплату гарантованої суми відшкодування?

Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються у строк, що не перевищує трьох календарних місяців з дня їх отримання.

3.8. Як здійснюється відшкодування, якщо вклад належить малолітній особі?

Гарантована сума відшкодування за вкладом, який належить малолітній особі (яка не досягла 14 років) виплачується батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам) у наступні способи:

- відшкодування батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам) вкладника упродовж 30 робочих днів з дня початку виплат в період ліквідації (виплати за загальним Реєстром вкладників, які мають право на відшкодування коштів за рахунок Фонду) здійснюютьсяза умови пред'явлення законним представником документів, що дають змогу ідентифікувати вкладника та його законного представника, - свідоцтва про народження вкладника або іншого документа, що посвідчує особу вкладника, та паспортного документу, що посвідчує особу законного представника. Опікун (піклувальник) також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника вкладника, - рішення суду тощо.

Якщо вкладник та його законний представник є резидентами, то додатково подаються реєстраційні номери облікової картки платника податків податків (ідентифікаційний номер) або паспорт, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

- виплата сум відшкодування особам, які унаслідок їх неявки або з інших причин  не одержали кошти протягом строку виплат за загальним вкладників, здійснюється шляхом переказу відшкодувань за результатами розгляду індивідуальних звернень вкладників до Фонду. В такому випадку батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам) необхідно надіслати до Фонду заяву і документів, що дають змогу ідентифікувати вкладника та його законного представника, - нотаріально засвідченої копії свідоцтва про народження вкладника або іншого документа, що посвідчує особу вкладника, та копії паспортного документу, що посвідчує особу законного представника. Опікун (піклувальник) також має подати засвідчену відповідно чинного законодавства копію документу, що підтверджує статус законного представника вкладника, - рішення суду тощо.

Якщо вкладник та його законний представник є резидентами, то додатково подаються копії реєстраційних номерів облікової картки платника податків податків (ідентифікаційний номер) або копію паспорту, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

3.9. Як отримати гарантовану суму відшкодування на правах спадщини?

Спадкоємець подає до Фонду документи, зазначені у відповіді 3.5., а також нотаріально засвідчену копію документа про право на спадщину (свідоцтво, рішення суду).

3.10. Як отримати гарантовану суму відшкодування за довіреністю?

Для отримання коштів за довіреністю представником у 30-денний термін з дня початку виплат необхідно звернутись до банку-агента і пред’явити документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків представника (ідентифікаційний номер), паспорт та відповідно оформлену довіреність на отримання коштів. Для отримання відшкодування за індивідуальним зверненням до Фонду (після 30-денного терміну) представник має подати до Фонду документи, зазначені у відповіді 3.5., та нотаріально засвідчену копію довіреності. Якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків представника (ідентифікаційний номер) вкладника, то довірена особа додатково надає копію документа про його присвоєння.

3.11. Якщо вклад перевищує 200 тисяч гривень або не підпадає під гарантію Фонду, чи має вкладник право на отримання коштів за такими вкладами у разі ліквідації банку?

Так. Для отримання коштів за вкладом, що перевищує 200 тисяч гривень або вкладу, що не підпадає під гарантію Фонду, необхідно протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про ліквідацію банку заявити Фонду або уповноваженій особі  Фонду, якій делеговано повноваження,  про свої вимоги до банку. Задоволення вимог вкладників та інших кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна банку у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме:

1) зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян;

2) грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

3) вимоги Фонду, у тому числі щодо повернення цільової позики банку, наданої протягом здійснення тимчасової адміністрації з метою забезпечення виплат;

4) вимоги вкладників – фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців), які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом. До 1 січня 2017 року кредиторські вимоги фізичних осіб - підприємців задовольняються у сьому чергу відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» в редакції, що діяла до 12.08.2015р.;

5) вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;

6) вимоги фізичних осіб, (у тому числі фізичних осіб-підприємців), які не є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім'я яких заблоковано;

7) вимоги інших вкладників, які не є пов'язаними особами банку, юридичних осіб - клієнтів банку, які не є пов'язаними особами банку;

8) інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;

9) вимоги кредиторів банку (фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, а також юридичних осіб), які є пов'язаними особами банку;

10) вимоги за субординованим боргом.

3.12. Яким чином клієнти банку, що ліквідується, можуть вилучити свої матеріальні цінності, що перебували на відповідальному зберіганні банку?

Фонд безпосередньо (або уповноважена особа Фонду, у разі делегування їй повноважень) зобов'язаний у 60-денний строк з дня початку процедури ліквідації банку надіслати повідомлення всім клієнтам, які користуються послугами відповідального зберігання, про необхідність вилучити свої цінності протягом одного місяця з дня повідомлення. Матеріальні цінності, що перебували на відповідальному зберіганні банку і не були вилучені власниками в зазначений у повідомленні строк,  вважаються фондами, на які не можуть претендувати кредитори банку. Такі цінності переходять у розпорядження Фонду для повернення законним власникам.

3.13. Що має містити заява на включення кредиторських вимог до загального реєстру акцептованих вимог кредиторів? Куди направляти цю заяву?

Заява у довільній формі з проханням включити кредиторські вимоги до загального реєстру акцептованих вимог кредиторів подається вкладником або іншим кредитором банку протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про ліквідацію банку на адресу вказану у газеті «Голос України» або «Урядовий Кур’єр» та веб-сайті Фонду.

У заяві необхідно зазначити прізвище, ім’я, по батькові кредитора, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) та адресу проживання. До заяви додаються копії будь-яких документів, що підтверджують вимоги вкладника або іншого кредитора банку до банку щодо його майнових зобов’язань.

3.14. Яким чином відбуватиметься сповіщення кредиторів банку, що ліквідується, про акцептування їхніх вимог?

Протягом 20 днів з дня затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів Фонд сповіщає кредиторів про акцептування їх вимог шляхом розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті Фонду, неплатоспроможного банку, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.

3.15. Яким чином кошти повертаються юридичній особі та іншим кредиторам банку?

Під час ліквідації банку задоволення вимог кредиторів  здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку у порядку черги, зазначеному у відповіді 3.11. Якщо коштів, одержаних від продажу майна (активів), недостатньо для задоволення всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно сумі кожного кредитора однієї черги. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку – лише після повного задоволення вимог попередньої черги. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна банку, вважаються погашеними.

3.16. Станом на який день здійснюється перерахування суми кредиторських вимог в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України?

Розрахунок суми кредиторських вимог в іноземній валюті за рахунками юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, а також за вкладами вкладників, вклади яких перевищують 200 тисяч гривень, відбувається шляхом їх перерахування у національну валюту за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

3.17. За якими реквізитами погашати кредити перед банком, який ліквідується?

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку неплатоспроможний банк закриває кореспондентський та відкриває в Національному банку України накопичувальний рахунок, на який необхідно здійснювати платежі для погашення кредитів під час ліквідації. Реквізити накопичувального рахунку розміщуються на сайті неплатоспроможного банку та на веб-сайті Фонду.


[1]   Вклади фізичних осіб – підприємців гарантуватимуться Фондом, починаючи з 01 січня 2017 року, незалежно від дати відкриття рахунку щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 1 січня 2017 року.

 

Закон про систему гарантування вкладів
Інформація про систему гарантування вкладів
Новини банку
Ліцензія НБУ №219 від 11.10.2011 року. ©2008 - 2014. Фінансова Ініціатива
Designed and Programmed by WebStyle Ltd., 2012